VÁRKERÜLET

 

J e l l e g e : Rendkívül (néhol 70 m) széles körút, az egykori városfal árkának. külsõ peremén, az úgynevezett vársíkon. A várfalak felõli, belsõ házsora zártsorú, váltakozó magasságú beépítéssel, mögötte a Belvárost övezõ várfal-maradványokkal, melyeknek egyik szakasza - egy nagy és egy kis rondellával - a hábvrús pusztítások során kiszabadult és ezzel a városkép új elemmel gazdagodott. A külsõ házsor is zárt, de helyenként fürészfogas beépítésû. A körút egyik szakaszát sokáig piac céljaira használták, ma itt autó parkolót alakítottak ki, ezt korábban Kis-Várkerületnek nevezték, melyen több barokk és rokokó ház áll. A belsõ házsorban túlnyomórészt romantikus és eklektikus házak találhatók.

T ö r t é n e t e : A ma egységesen Várkerületnek nevezett körút a váröv legnagyobb részét magában foglalja. Házsorainak azonban különbözõ a története. A külsõ házsor már a középkorban iameretes, elsõ említése 1400-ban mint Schmiedgasse (Heimler: 275.). Az elnevezés kb. 1867-ig haaználatoa volt a mai 1-37. számozású házakra. A további rész az Ötvöa utca torkolatáig mint marhavásártér, majd Fogadószer (Wirtshausgasse) ismeretes, végül az Ötvös utcától a Széchenyi térig terjedõ résznek a XIX. század közepén Szénapíac az elnevezése. A belsõ oldal sokkal késöbb azerepel. A várárok mentén a Payr-krónika szerint már a XVII. azázád elején vásáros bódék álltak (Payr Gy. Krónikája. Sopron 1942, 15.). A nagy tûz után 1676-tól fogva számuk gyarapszik, a telek bérébõl a városnak szép jövedelme támadt ; a számadáskönyv 1691-tol fogva sorolja fel név szerint a bódék tulajdonoaait. A telket lassanként megváltották, bõvítették, a faépítmények helyet adtak az állandó kõépítményeknek ; az árokban raktárak épültek, a boltok összeolvadtak, lakóházak keletkeztek, a földszinten boltokkal. Ez az átalakulás a XVIII. század vége felé elég élénk, ezért a sok rokokó és copf díszes ház (ezek közül 1944-45-ben a legtöbb elpusztult) ; végre a XIX. század folyamán számos ilyen kisebb házat romantikus díszítéssel átépítettek. A házakat 1945 után átszámozták.

 

Várkerület 2.


Várkerület 3.


Várkerület 4.


Várkerület 5.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, egyemeletes barokk ház.

T ö r t é n e t e : Homlokzata a XVIII. század második felében készült.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát homorú párkány zárja le. A földszint felett falsáv. Az emeleten lizénatagolás. kõkeretes, záróköves ablakok, szegmensíves oromzattal ; a második és harmadik tengely közt fülke : elpusztult Krisztus-kép helye.

B e l s õ : kapualja : dongaboltozatos.

 

Várkerület 6.


Várkerület 7. Rejpál-ház

 

Várkerület 8. "Hambach-ház"


Várkerület 9.


J e l l e g e : Jobboldalán zártsorú, körülépített kettõs udvarú, egyemeletes rokokó lakóház a Festõ köz mellett.

T ö r t é n e t e : Amikor a ház a XVIII. század derekán mai alakját elnyerte, Bernsteiner János András kereskedõé volt.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett tagolt övpárkány. Az emelet szélein toszkán, a középen három ión félpillér, egyenes szemöldökpárkányos ablakok, alattuk bemélyített táblák. A földszintet volutafejes lizénák tagolják, a negyedik tengelyben kõkeretes ajtó, egyébként üzletnyílások. A Festõ köz felé lekerekítétt sarok, mellette a földszinten egy lizéna, az emeleten egy ión félpillér.

B e l s õ : kapualja : keresztboltozatos. A homlokzat udvari menetének földszintjén íves árkád, tán az egykori kapualj maradványa. A jelenlegi bejáró aligha szolgált eredetileg kapu céljaira. Az udvar jobboldalán földszintes rész is van. Az emeleti nagyszobában gazdag stukkódíszes mennyezet. A középen hatalmas rokokó kartusban gólyás címer és Fortuna jelképes alakja, két másik nõalakkal, amelyek a kereskedelmet jelképezik. A sarkokbán egy- egy jelenet. Sátor elõtt férfi a csizmáját veti le. Alsó alak ágyban, a földön macska egeret kerget. Nyújtózó fiatal ember ül az ágy széién. Reggelizõ férfi kutyával. erõsen aranyozott. Igen jó minoségû munka, 1750 körül.

 

Várkerület 10.


Várkerület 11.


Várkerület 12-14.


Várkerület 13. "Pócza-ház"


Várkerület 15.


Várkerület 16.


Várkerület 17.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú, egyemeletes, rokokó lakóház.

T ö r t é n é t e : Másfél évszázadig a Szõllõsy iparos-, majd posztókereskedö-családé volt, ennek egyik tagja épittette 1750 körül, a mai alakjában.

K ü I s õ : Háromtengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, a földszint f╬lett tagolt övpárkány. Az emeleten medaillonos, ión fejezetû f╬lpillérek és az övpárkány alatt konzolok. kõkeretes ablakok, alattuk táblás dísz ; hullámos szemöldökpárkány, alatta dús rokokó dísz. A földszint harmadik tengelyében durva pilléreken élszedett, félköríves kapu, rokokó zárókõvel. Rombuszmintás kapuszárnyak .

B e l s õ : kapualja:. keresztboltozatos ; jobb oldala vakárkádos. Az elsõ emeleti szobák egy részében egyszerû stukkókeretes mennyezet.


Várkerület 18.


Várkerület 19. "Linberger-ház"

Várkerület 20.


Várkerület 21.


Várkerület 22.


J e l l e g e : Zártsorú, udvar nélküli, egyemeletes lakóház klasszicista homlokzattal.

T ö r t é n e t e : 1800 körül épült.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le. Az emeleti ablakok egyenes szemöldökpárkánnyal, alatta rovátkás dísz. A földszinten üzletek.

B e l s õ : Bejárója sík mennyezetû.

 

Várkerület 23.
Várkerület 23. kapu


Várkerület 24.


J e l l e g e : Zártsorú, udvar nélküli, egyemeletes lakóház koraklasszicista homlokzattal.

T ö r t é n e t e : 1790. körül épült, akkor Gerometta Péter kereskedõé volt.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett tagolt övpárkány. Az emeleten lizénatagolás, kõkeretes ablakok; a könyöklõpárkány sarkaiban körös, a szemöldökpárkány alatt ágas dísz.

B e l s õ : kapualja : sík mennyezetu.

 

Várkerület 25. "Katolikus Konvent-ház"

 

Várkerület 26.

 

Várkerület 27.

 

Várkerület 28-30.

 

Várkerület 29. "Patikaház"


Várkerület 31-33.


Várkerület 31.


J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes barokk lakóház. Balról egy szervetlenül csatlakozó jellegtelen kétemeletes házzal épült össze.

T ö r t é n e t e : A jelenlegi homlokzat alakját a XVIII. század elsö félében kapta. 1712-ben e házban volt az Arany Oroszlán patika .

K ü l s õ : Az emeleten négy-, a földszinten háromtengelyes homlokzatot egyrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett egyszerû övpárkány. Az emeleti ablakok felett íves szemöldökpárkány, két szélén kagylóval, a középsõ tengelyekben babérággal és medaillonnal. Az elsõ tengelyben kapu : gyámköves pilléren kosárív, zárókövén házjegy (posztósé?). A második tengelyben üzletajtó (a patikáé?), fonatos és leveles díszû (inkább a XVIII. század végére vall).

B e l s õ : kapualja : részben elfalazott, keresztboltozatos. Az udvarban baloldalt három kosáríves árkádos földszintes épületrész, a hátsó szárny részben egyemeletes, részben földszintes, nyitott lépcsõvel és régi vaskorláttal.

 

Várkerület 32.


Várkerület 33.


J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes, klasszicista homlokzatú lakóház.

T ö r t é n e t e : A XVIII. század elsõ felében a Wassy bábsütõ-családé volt. A XIX. század elsõ felében kapta mai alakját.

K ü l s õ : Öttengelyes homlokzatát rongált egytagú fõpárkány zárja le. A földszint felett durva övpárkány. Az emeleten az ablakok egyenes szemöldökpárkányát leveles konzol tartja. A földszint negyedik tengelyében kapu, fent oldalt két meanderhez hasonló konzollal. Oroszlános rézkilincs. Egyébként boltajtók.

B e l s õ : kapualja : keresztboltozatos.

 

Várkerület 34.


Várkerület 35-37.

 

Az Ikvahid a Várkerület felõl


Várkerület 35.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû; egyemeletes, klasszicista homlokzatú lakóház.

T ö r t é n e t e : Mai alakját a XIX. század második negyedében kapta.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett sávos övpárkány. Az emeleten kõkeretes ablakok könyöklõpárkánnyal konzolokon, egyenes szemöldökpárkányok: A földszint utolsó tengelyében szögletes kapu; fent, oldalt két meanderes konzollal.

B e l s õ : kapualja: öt csehsüveg boltozat.


Várkerület 37.


J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes barokk lakóházak helyén eklektikus stílusban újjáépített lakóház.

T ö r t é n e t e : A Festõ köz felé esõ ház a XVIII. században a Szent Borbála oltárjavadalmas ház volt ; ebben a házban ugyanakkor a Fekete elefánt cégérû fûszeresbolt is mûködött. Annak tulajdonosa, Buachiatita János szerezte meg a házat 1779-ben. A bolt 1835 körül a Hátsó-kapu 8. szám alá költözött. Egyemeletes ház volt. Mellette elõbbre ugró, oldalrizalitos, egyemeletes keskeny ház állott, félemelettel. A két házat 1896-ban lebontották és helyükre Schármár János építész tervei szerint felépült a mai épület, homlokzatán megtartották Szent Borbála kõszobrát. (1750 körül.)

B e l s õ : Az udvar közepén közfal, ebbe illesztették bele a homlokzaton álló Szent Borbála- szobor eredeti rokokó keretét, fülkéjében újabbkori Szent József szobor áll (1896). Az egykori boltajtó keretét a hátsó oldal falába épttették be.


Várkerület 39.
Várkerület 39. kapualj

Várkerület 39. udvar


J e l l e g e : Zártsorú, körülépített tágas udvarú, egyemeletes barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : Az elsõ telekkönyv idején 1734-ben Prisomann Egyed Lajos patríciusé. Egyszerû barokk homlokzata ebbõl az idõbõl azármazik. 1750 körül azonban már 5-6 kisiparoa társtulajdona, ezért alakul ki az udvar szabálytalan és többféle beépítése.

K ü l s õ : Héttengelyes homlokzatát kétrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett rongált övpárkány. Az emelet ablakai egyenes szemöldökpárkánnyal, amely tetõformába megy át. Az utolsó tengelyben ikerablak. A földszintet boltnyílások elrontották. Kapu az utolsó tengelyben: toszkán fejezetû pilléreken záróköves körív.

B e l s õ : kapualja : fiókos dongaboltozatos. A homlokzat udvari menetén az emeleten két kosáríves árkád toszkán pilléreken. A több, emeletes részbõl álló balszárnyon hátul nyílt lépcsõ két toszkán oszlopos, kosáríves árkáddal. A jobbszárnyon földszintes és emeletes részek, a hátsó szárny ismét földszintes.


Várkerület 47.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítéssel, amelyhez egy körülzárt udvarú rész csatlakozik, egyemeletes, átalakított barokk lakóház.

B e l s õ : kapualja : öt csehsüveggel. A belsõ kapu két csehsüveggel. A jobbszárny részben emeletes, részben földszintes ; itt másfélíves árkád toszkán oszlopokon, mint lépcsõfeljáró.


Várkerület 51. volt "Arany Angyal" fogadó


J e l l e g e : Zártsorú, egyemeletes lakóház, körülépített L alakú udvarral; klasszicista homlokzattal.

T ö r t é n e t e : A régi Arany angyal fõgadó volt. Egy tulajdonosát már 1648-ban felveszik polgárnak (Polgári lajstromok. IV, 13.). A XIX. század közepén szûnt még. 1800 körül épült homlokzatára 1850-60 táján romantikus elemek is kerültek.

K ü l s õ : Öttengelyes homlokzatát egytagú párkány zárja le. A földszint felett övpárkány. Az emeleten a két szélsõ tengelyben, az ablakok felett egyenes szemöldökpárkány romantikus konzolon, alatta rovátkás dísz. A középtengely ablaka mellett két-két klasszicizáló gombos konzol, egyenes szemöldökpárkány, alatta fonat és klasszicizáló konzolok. A középsõ tengelyben kváderezett mezöben szegmensíves záródású kapu.

B e l s õ : kapualja : négy csehsüveg.

Várkerület 55. volt "Fehér Ló" fogadó homlokzat 1.
Várkerület 55. volt "Fehér Ló" fogadó homlokzat 2.
Várkerület 55. volt "Fehér Ló" fogadó udvar 1.
Várkerület 55. volt "Fehér Ló" fogadó udvar 2.
Várkerület 55. volt "Fehér Ló" fogadó udvar 3.


J e l l e g e : A zárt sorból baloldalt visszalépõ, U alakú beépítésû, egyemeletes, barokk épület, középkori részlettel, klasszicizáló átalakítással.

T ö r t é n e t e : Petz János másolatban fennmaradt krónikája szerint ebben a házban vendégelte meg a város 1644-ben Zrínyi Miklóst. Középkori homlokzatát 1676 után átalakították ; 1800 körül újabb átalakítás következett, akkor készült domború ablakszerkezeteibõl az egyik még 1925. körül megvolt.

K ü l s õ : Hattengelyes szabálytalan homlokzatának nincs fõpárkánya, sem a földszint felett övpárkánya. Az emeleten egyszerû kõkeretes ablakok, 1955-ben a két elsõ tengely közt középkori kõrácsos, csúcsives ablak roncsai kerültek elõ két orrtaggal, mellette körív nyoma. A harmadik tengelyben szögletes kapu, oldalt két egymás felé forduló meanderes konzollal.

B e l s õ : kapualja : fiókos dongaboltozat. A homlokzat udvari menetén az emeleten három, a baloldalon két kosáríves árkád pilléren; falba süllyesztett toszkán oszlopok. A jobboldalon erkély két pilléres, kosáríves árkádon.


Várkerület 56.

 

Várkerület 57.


J e l l e g e.: Zártsorú, U alakú beépítésû, egyemeletes rokokó lakóház.

T ö r t é n é t e : A XVIII. század 70-es éveiben épült mai alakjában.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát homorú párkány koronázza. A földszint felett övpárkány. A kõkeretes emeleti ablakok szemöldökpárkánya íves, alatta rokokó díszek. kapu az elsõ tengelyben : toszkán pilléreken kosárív rokokó zárókõvel.

 

Várkerület 58-60.

 

Várkerület 62.

 

Várkerület 63.
Várkerület 63. homlokzat-részlet
Várkerület 63. Dukai Takács Judit emléktáblája


J e l l e g e : Zártsorú U alakú beépítésû, egyemeletes lakóház; barokk-kori maradványokkal, klasszicista homlokzattal.

T ö r t é n e t e : A XVIII. század vége felé Lang Károlyé, aki a baloldali szomszédos házat 1816-ban megvette Rajcs Pétertõl: 1816. szeptember 23-án a városhoz intézett beadványában kéri,hogy régi házához az újból egy szobát csatolhasson és az egésznek új egységes homlokzatot adhasson, Handler Jakab tervei szerint. A tanács ehhez hozzájárult. (Városi levéltár. Fasc.. XXIV. No. 560.). Ebben a házban, amely Szabó József, délibábos nyelvész tulajdona lett, halt meg 1836-ban Dukai Takács Judit költõnõ. 1930 körül a homlokzatot erõsen megcsonkították, a háborús események során pedig a szomszédos ház eltûnt.

K ü l s õ : Hattengelyes homlokzatát egyszerû háromrészes fõpárkány zárja le, á középsõ két tengelyben övpárkány. Az emeleteket valaha három, most csak két korintuszi félpillér fogja össze, fejezeteikben sasok, hasonlatosan Handler lakóházához; amely a Rákóczi utca 49. szám alatt 1815. körül épült. A negyedik tengelyben szögletes kapu, felsõ sarkaiban egy-egy volutás konzol.

B e l s õ : kapualja : sík mennyezetû és dongaboltozatos. A két oldalszárny elsõ. emeletén háromhárom szegmensíves szemöldökpárkányos ablak, fonáldísz közt zárókõ (XVIII. azázad). Pincelejáró : félköríves keretelésén nehezen olvasható betük és évszám, 16 õ H 37.

 

Várkerület 65.

 

Várkerület 66-68.


Várkerület 67. "Füredi-ház"Várkerület 70.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû egyemeletes lakóház, eredetileg copf stílusú homlokzattal, amelyre klasszicista második emeletet építettek.

T ö r t é n e t e : 1780. körül mint egyemeletes ház épült, 1815-ben valószínûleg Handler Jakab terve szerint épült rá a második emelet. 1930. körül belsõ átépítéssel kapcsolatosan ablakkereteit kicserélték.

K ü l s õ : Háromtengelyes homlokzatát egytagú fõpárkány zárja le, alatta fríz koszorúból és rozettából, 1815-ös évszám. Az elsõ emelet felett háromrészes párkány, képszékben konzolsor. A második emelet ablakai alatt egységes könyöklõpárkány, alatta kötény sasokkal, elosztva a G D T kezdõbetük (Georg Daniel Tschurl). Az elsõ ablakok könyöklõpárkányát klasszicista konzolok tartják, felettük mélyített mezõkben fonatos dísz. A földszinten a harmadik tengelyben fából faragott ajtó dór félpillérekkel és fonatos dísszel.

B e l s õ : Sík mennyezetû kapualj, lépcsõház klasszicista vasráccsal.

 

Várkerület 74.


J e l l e g e : Zártsorú, kétemeletes lakóház romantikus homlokzattal.

T ö r t é n e t e : Három kisebb ház helyén, 1860. körül épült.

K ü l s õ : Öttengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány és oroszlánfejes konzolsor zárja le. A földszint felett övpárkány, egyúttal könyöklõ. Füles keretelésû ablakok, felsõ peremük a második emeleten ékben, az elsõn szegmensívben emelt, a kereteket sok gótizáló dísz önti el. A földszint középsõ tengelyében majdnem egyenes lezárású ajtó romantikus díszítéssel.

B e l s õ : kapualja : szÛk, sík mennyezetÛ. Az udvaron a balszárny mindkét emeletén nyitott, vasrácsos erkély kõkonzolokon.


Várkerület 79.


J e l l e g e : Zártsorú, három oldalán szabadon fekvõ U alakú beépítésû, kétemeletes, klasszicista kettõs sarokház.

T ö r t é n e t e : Az épület helyén régebben három kisebb ház állott ; ezek egyikében, az Ötvös utca felé az 1730-ás évektõl fogva Hüpfel János Gottlieb ötvös, majd Coriáry János Mihály ötvös lakott. Az 1830-as évek végén e házakat összevásárolta Boór Sámuel, lebontatta õket és felépíttette a mai bérházat. Tervezõje valószínûleg Hild Ferdinánd volt, akinek hasonló építkezése a Várkerület szemben levõ háza, valamint két ház a színház közelében.

K ü l s õ : Kilenctengelyes, armirozott sarkú, fõhomlokzatát egyrészes fõpárkány és fogas fríz zárja le. A földszint felett övpárkány. A középen háromtengelyes enyhe középrizalit, amelyet négy korintuszi félpillér fog össze. Felettük oromzat kb. 1925. óta fonatdísszel és Ora et labora feliráttal. A második emeleten rövidebbek az ablakok, mint az elsõn, felettük egyenes szemöldökpárkány. Az elsõ emeleten az ablakok alatt tábladísz. A földszint közepén szögletes kapunyílás, a baloldalt portál csúfítja el, jobboldalt ajtók és ablakok egyenes szemöldökpárkánnyal. Az Ezüst utca felé a sarkon az elsõ emelet magasságában kis kõoroszlán leveles és volutás konzolon, a talapzaton a már nehezen olvasható felírás : Hausherr Wanitscek, Inhaber Zergényi; a hajdani Arany Oroszlán fûszeres bolt cégére. Az Ötvös utcai homlokzat négy-, a Torna utcai öttengelyes, az ablakok elrendezése, mint a fõhomlokzaton, a Torna utcában nincs fogas fríz.

B e l s õ : kapualja : sík mennyezettel, az oldalfalak mentén dór félpillérek.

 

Várkerület 86-88.


Várkerület 88.


J e l l e g e : Zártsorú, kétmenetes, hátsó homlokzatával az eredeti várárok szintjén levõ udvar felé forduló klasszicista lakóház.

T ö r t é n e t e : Helyén eredetileg két kisebb ház állott. Az egyemeletes Donner vaskereskedést 1814. körül megvásárolta Richter József kereskedó és engedélyt kért a tanácstól, hogy azt kétemeletéssé építhesse át, ugyanakkor két emeletet emelhessen a másik, földszintes házra, amely az Oberlohr-árváké volt. A gyám ebbé beleegyezett. A tervet valószínûleg Handler Jakab készítette (Tjk 3064.). 1816-ban Richter arra kapott engedélyt, hogy a várárokban háza mögött egyemeletes házat építhessen. A tervet Hild Vencel készitette (Városi levéltár Fasc. XXIV, No. 534.).

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, alatta meanderes fríz. A második emelet ablakai alatt övpárkány, egyúttal könyöklõ, torzult meanderes frízzel, a földszint felett övpárkány. A két emeletet vájolt, tojásdíszes toszkán félpillérek fogják össze. A második emelet ablakai rövidebbek, kõkeretesek. Az elsõemeleti kõkeretes ablakok oromzatos szemöldökpárkánya alatt két szélrõl két sas, a középsõ ablakoknál két-két angyal és fej ; a könyöklõpárkány alatt fríz, tojásdad alakú rozettákból. A földszinten boltok, a második tengelyben szegmensíves ajtó.

B e l s õ : kapualja : sik mennyezetû. A homlokzat udvari menetének mindkét emelete elõtt vaskorlátos nyitott erkély konzolokon. Csigalépcsõ a XIX. század elsõ felében dívó körös vaskorláttal. Az udvari épület négytengelyes. Az emeleten könyöklõpárkányos, levélkonzolon nyugvó egyenes szemöldökpárkányos, kõkeretes ablakok. A földszinten az elsõ és harmadik tengelyben kõkeretes ajtók, a másik kettoben fülkeszerû mélyedésben elhelyezett két kis szögletes ablak, a második tengelyben oroszlánfejes kõkút.

Várkerület 88-96.

 

Várkerület 90-92.

Várkerület 92.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú, udvaros, kétemeletes, koraklasszicista lakóház.

T ö r t é n e t e : A XVIII. század utolsó negyedében épült.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le. Az emeletek két szélén kváderes lizénák. kõkeretes ablakok, a második emeleten könyöklõpárkánnyal, az elsõn egyenes szemöldökpárkányokkal, alatta rozetta és indadísz. A második tengelyben szögletes kapu. A hátsó szárny egyemeletes, fogasfrízû fõpárkánnyal. Háromtengelyes, a két utolsó közt bádogfülkében meanderes talapzaton Nep. Szent János kis kõszobra. Szabványos kõfaragó munka, a XVIII. század végérõl.

 

A Várkerület a Mária-szobortól a nagy rondella felé

A Várkerület a nagy rondellától aMária-szobor felé

A Fórum átjáró a hátsó sétány szintjén

Várkerület, hátsó sétány 1.

Várkerület, hátsó sétány 2.

Nagy Rondella 1.

Nagy Rondella 2.

Nagy Rondella 3.

Nagy Rondella 4.

Nagy Rondella 5.

Nagy Rondella 6.

Pannónia Med-Hotel

Kis Rondella 1.

Kis Rondella 2.

Kis Rondella 3.Várkerület 104.


J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, eredetileg egyemeletes rokokó lakóház; késõbbi második emelettel.

T ö r t é n e t e : 1770-ben Siess József nyomdász egyemeletesnek épitette, az elsõ emelet akkor kapta rokokó díszeit. Második emeletét a XIX. század második felében húzták rá. 1949- ig nyomda volt a házban. Háborús események következtében az épület sérülést szenvedett.

K ü l s õ : Nyolctengelyes homlokzatát egyrészes, rongált fõpárkány zárja le. A második emeleten egyenes szemöldökpárkányos ablakok, az elsõn hasonló párkány alatt rokokó dísz, az elsõ öt tengelyben még látható, a többirõl lehullt. A földszinten boltok, kapuját részben elfalazták.

 

Várkerület 110-112.

Várkerület 110.


J e l l e g e : Zártsorú, L alakú, udvaros, kétemeletes klasszicista lakóház.

T ö r t é n e t e : 1814-ben Handler Jakab építí Tibolth Mihály számára. (Tjk 2017.).

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett durva övpárkány, csak részben látható. Igen enyhe középrizalit. Az emeleteken oldalt kváderes lizéna, a középsõ részt három toszkán félpillér fogja össze. A második emeleten az ablakok alatt konzolon könyöklõpárkány, az elsõ emeleten az ablakok alatt magasra vont szemöldökpárkány alatt táblás díszek, a táblás kötények közül az üzlettábla miatt csak egy látható. kapu az utolsó tengelyben : kosáríves, záróköves.

B e l s õ : kapualja : jobb oldalt árkádszerûen kiképzett ; négy caehsüveg.

 

Várkerület 112-114.


Várkerület 116. Volt Horváth Ház, Orsolyita Internátus

 

MÁRIA-OSZLOP

 


Vissza