SZENT GYÖRGY UTCA


J e l l e g e : A városfal ívét enyhén követõ hosszú utca. Az egyetlen magasabb (két-, helyenként háromemeletes) házakkal beépített barokk utca hazánkban (Gerõ, Magyar városképek. Bp. 1953 69.) ; sok korai, csigadíszes egyenes szemöldökû ablakkal. Itt van a legtöbb reneszánsz hatású, korabarokk árkádos udvár is. Számos ház külsejét azonban a XIX. század második felében átalakították. A háborús események folytán igen sokat szenvedett az utca : a Tûztorony felé esõ részének egyik sorát 1947-48-ban lebontották .

T ö r t é n e t e : Elsõ említése 1453-ban mint Sand Jörgengasse (Heinzler: 269.). Nevét a benne levõ Szent György templomról kapta. Miután ez káptalani templom lett, az 1850-es években az utcát is Domgasse néven emlegették, de az elnevezés nem gyökeresedett meg.


SZENT GYÖRGY UTCA l. "Neugebaude"

J e l l e g e : Zártsorú, L alakú beépítésû, egy udvaros, háromemeletes lakóház a Háromház tér és Szent György utca sarkán, copf homlokzattal, kevés középkori marádvánnyal.

T ö r t é n e t e : Középkori eredetû, a XV. század végén történt építésnek vagy átalakításnak emléke a házjegy és az évszámos írásszalag az udvarban. 1686-ban a házak összeírása szerint a Fabricius-családé, amely 1755-ig birtokolta. A házhoz tartozott a Halász utcában az a major, amelybõl késõbb kaszárnya lett és amelyben 1839-40-ben Petõfi katonáskodott. 1763-ban mindkettõt megszerezte Festetich Kristóf, akit vagyonszerzõnek neveztek. 1790-ben Festetich György, mint tulajdonos, azt kéri a tanácstól, hogy a ház és szomszédsága közelében az úttestbõl kaphasson egy részt építkezés céljaira, mert ezzel a görbe útvonal kiegyenesedhetnék. Az építkezésre csak 1798-ban került sor : ekkor kéri a szomszédos ház tulajdonosa a tanácstól, hogy a Festetich-építkezéssel kapcsolatos rongálásokat szüntessék meg és keskenyebb állványokat alkalmazzanak, hogy azok õt a közlekedésben ne akadályozzák . A jelenlegi háztulajdonos birtokában levõ tervrajz szerint Neumayer Lõrinc volt az építõmester. A háznak ma is Neugeb”ude a hagyományos neve. A Festetichek 1885-ben az utcában levõ egyéb házaikkal együtt ezt is eladták.

K ü l s õ : A tizenegytengelyes fõhomlokzatot háromrészes fõpárkány zárja le, mely a legfelsõ emelet ablakai felett golyvás és így mint szemöldökpárkány szerepel. A földszint felett sima övpárkány. A háromtengelyes középrizalitot lizénák fogják össze, felsõ végükön gombos konzolok üres oromzatot tartanak. Az ablakok mindenhol kõkeretesek és emeletrõl emeletre kisebbek. A harmadik emeleten könyöklõpárkányosak, a rizalitban levõk alatt tábladísz. A második emelet rizalitjában az ablakok szemöldökpárkánya alatt körös dísz, másutt, valamint a rizalit ablakai alatt is tábladísz. Az elsõ emeleten az ablakok könyöklõpárkánya két konzolon nyugszik, egyenes szemöldökpárkányok alatt a rizalitban fonatdísz, más helyen üres tábla. A földszint középsõ tengelyében kapu. A lizénák felett a középen kissé ívesen emelt párkány, az így támadt mezõben barázdált tábla, oldalt egy-egy gomb. A földszintet boltajtók és ablakok éktelenítik el. A Szent György utcai homlokzat szögben megtört, három-három tengelyes. Az elsõ három tengelyben lizénák, középen párosan, oldalt egy-egy. Az ablakok beosztása, mint a fõhomlokzaton. A harmadik tengelyben kõkeretes bejáró, a kapuszárnyakon régi vasgomb, a földszintet itt is elrontották boltajtókkal.

B e l s õ : A fõhomlokzat kapualja egy dongaboltozatos szakasz és három csehsüveg, a Szent György utca felé keresztboltozatos. Az udvar sarkában a falon, az elsõ emelet magasságában írásszalag 149z évszámmal, továbbá gótikus díszû ívecskék alatt címer körzõvel és három liliommal. A Háromház tér felé esõ szomszéd ház erre forduló falában igen rossz karban levõ, ismeretlen címer.

 

Szent György u. 2-4. a "Vasalóház"


SZENT GYÖRGY UTCA 3. Volt jezsuita konviktus
Szent György utca 3. külsõ, részlet 1.
Szent György u. 3. külsõ, részlet 2.

J e l l e g e : Zártsorú, régebben körülépített udvarú, középkori emeletes házból átalakított, háromemeletes, késõbarokk homlokzatos bérház ; hátsó homlokzatával a várfal felé nézett ; az utóbbi az i944-45-ös háborús események kapcsán elpusztult.

T ö r t é n e t e : Amint az 1955-ben végzett helyreállítás alkalmával elõkerült gótikus részek tanúsítják, a középkorban jelentõs épület volt. 1674-tõl fogva a jezauiták konviktusa, amely 1773-ban megszûnt. 1778-ban á város elárvereztette az épületet ; Reisch Tóbiás vette meg és Korona elnevezéssel fogadót léteaített benne. 1786-tól 1886-ig a Festetich-családé volt. Jelenlegi formáját a XVIII. század végén kapta. Az elsõ világháború óta alapítványi ház, a vendéglõ megszûnt benne, hivatalok kaptak ott helyet. 1954-55-ben megtörtént gyökeres tatarozása és belsejének korszerûsítése. Ugyanakkor a tervezõ építész, Riedlmayer Gyula, sok értékes középkori részletet tárt fel. Homlokzatának földszintjén az északi részen gótikua üzletnyílás maradvány - kõkeret -, a déli oldalon két félköríves, nagyméretû, részben kökeretes gótikus nyílás, lépcsõs, élszedett tagolású kõkeret maradványokkal. Közöttük a nyílások felett kör alakú, töksérbélletes, kõkeretes felülvilágító. Ugyanitt a déli kiugró tûzfalrész földszintjén egyenes záródású, késõgótikua ablakkeret, bélletében geometrikus fûrészfogmustrájú gótikus díszítõ-festés maradványa fehér alapon, vörös színnel kitöltött fekete rajzzal. A kapualj két oldalán ülõfülkesor, amély részben töredékesen került elõ. Az elsõ emeleten. a homlokzat belsõ síkján gótikus. ablakok zárkõ-maradványait tárták fel. A padláson az északi tûzfalnál gótikus torony nyomai vannak. elõkerültek még ablak- és lépcsõmaradványok.

K ü l s õ : Nyoktengelyes homlokzatán az elrendezés a Szent György utca 1-es számú házéval azonos. A középsõ kettõs tengelyben ka û keskeny, gyámköves pilléreken félkörív zárókõvel; keretelés toszkán félpilléreken háromrészes párkánnyal, ennek képszékében felírás töredéke : (Convictus) Ladislai Hungariae Regis. A pillérek oldala élszedett.

B e l s õ : kapualja : kis része sík mennyezetû ; három csehsüveg. A déli falon Reisch Tóbiás német nyelvû emléktáblája a házvételrõl és a fogadó megnyitásáról (1778, olvashatatlan). Riedlmayer Gyula a kapualj déli oldalán három ikernyílású ülõfülkét tárt fel, félköríves záródású kõkeretekkel, amelyek az ikernyílások közepén hullámvonalúán alakított, késõgótikus stílusban tagozott gyámokra ülnek. Az északi oldalon ugyanilyen kialakítású ülõfülkesor töredékei kerültek elõ. A kapualj udvari torkolatának déli sarkán két négyzetes pillérmaradvány reneszánsz-kori árkád indítására vall. A déli sarkon középoszlopos négymezõs helyiség nyomaira bukkantak. Az elpusztult udvari szárny emeletein XVII-XVIII. századi loggiákat találtak, amelyek már a XX. század elején elfalazottak voltak és csak ott látszott nyomuk, ahol a vakolat lehullt .


SZENT GYÖRGY UTCA 4. (elpusztult)

J e l l e g e : Zártsorú barokk lakóház, TJ alakú beépítéssel (átjáróház), udvaros, kétemeletes, hátsó homlokzatával az Új utca felé.

T ö r t é n e t e : 1734-1800-ig soproni patríciusok neve alatt szerepel a telekkönyvben : Artner, Serpilius, Gabriel, Pikz stb. Az utolsó évben a tulajdonosok sorába egy asztalos lép és a következõ évektõl fogva csak iparosoké.

K ü l s õ : Háromtengelyes fõhomlokzat. A második emelet egyenes szemöldökpárkányai alatt fekvõ voluták voltak (a XVII. század végérõl). kapuján klasszicista kilincs és zár 1833-as évszámmal és G. D. kezdõbétûkkel (állítólag Georg Dörfler lakatos névjelzése).


SZENT GYÖRGY UTCA 5. Prépostház


SZENT GYÖRGY UTCA 6. (elpusztult)

Szent György u. 6.

J e l l e g e : Zárt sorban, U alakkal beépített, udvaros, részben kétemeletes barokk ház, átépített homlokzattal.

T ö r t é n e t e : 1734-ben három patrícius család tulajdona (Martins, Liebezeít, Pamer). 1745- ben megjelenik köztük Hochholtzer Dániel ügyvéd, lassanként a XIX. század végéig családjáé és leszármazottaiké lett az egész ház.1944-45-ben háborús események kapcsán elpusztult.

K ü l s õ : Kétemeletes, öttengelyes homlokzata dísztelen volt, a középsõ tengelyben kapuja kváderes keretelésben, egyenes párkánnyal .(XVII. század).

B e l s õ : Az udvari egyemeletes balszárny emeletén ötíves árkád volt toszkán oszlopokon


SZENT GYÖRGY UTCA 7. Káptalanház

 

Szent György u. 8. homlokzat
Szent György u. 8. hátsó traktus

 

SZENT GYÖRGY TEMPLOM (Dóm)

 

Szent György u. 9. volt Bencés Gimnázium, Erdészeti iskola
Szent György u. 9. tábla a volt Bencés Gimnázium falán


SZENT GYÖRGY UTCA 10.

J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, egyemeletes, erõsen átalakított barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : Az ablakok felett elmosódott fonál díszek tanúsága szerint a homlokzat a XVIII. század elsö felében épült. 1736-ban a telekkönyv Szaka István kereskedõt tünteti fel tulajdonosnak, majd annak fia 1790-ben eladja Mayer Gáspárnak, ennek özvegyétõl pedig 1828-ban Ofner Lõrinc fuvaros veszi meg. E családé maradt a XIX. század folyamán, amelynek második felében kapta a homlokzat a mai alakját, míg az udvari részeken még a XVII. századból eredõ nyomok is vannak.

K ü l s õ : A háromtengelyes homlokzatot háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett golyvás övpárkány. Az emeleten négy kváderezett, toszkán félpillér (XIX. század), az ablakok felett szémöldökpárkány, a középtengelyben trapézformában, a széleken ék alakban felemelt szemöldökpárkány, alatta fonáldísz nyomai. A földszint ablakai alatt övpárkány, egyúttal könyöklõpárkány. Az elsõ tengelyben szegmens-nyílású kapu zárókõvel, ezen J N 0 kezdõbetük (Johann Nep. Ofner).

B e l s õ : Dongaboltozatos kapualj. Az udvar jobbszárnyán nyitott lépcsõ, az emeleti vasrácsos folyosót halpikkelydíszû barokk konzol tartja (XVII. század).


SZENT GYÖRGY UTCA 11. Lenk-átjáró
Szent György u. 11. "Lenk átjáró", homlokzat


J e l l e g e : Zártsorú, udvaros beépítésû, hátsó homlokzatával a Várkerület felé nézõ, kétemeletes bérház, romantikus homlokzattal. A Várkerület felé súlyosan sérült.

T ö r t é n e t e : A korábban e helyen álló ház nyomtalanul eltûnt. Nagyobb méretû és jelentékenyebb épület lehetett. Birtokosai kozt Preysing báró, Festetich Károly gróf, Szentgyörgyi Horváth báró szerepel. 1850. körül építtette a mai házat Lenk Samu kereskedõ és a Várkerületi oldalon nagykereskedést rendezett be. A Kétmórhoz címzett bolti ház kváderezett homlokzatán a kapu felett helyet kapott egy megfelelõ plasztikus ábrázolás (két fekvö szerecsen), de 1890. körül ezt a homlokzatot eklektikus újabb homlokzat váltotta fel, erkélyekkel.

K ü l s õ : Kilenctengelyes homlokzatát hármas fõpárkány zárja le fogas és gótizáló frizzel. A földszint felett golyvás övpárkány. A második emelet ablakai szögletesek, toszkán félpillérekkel, a könyöklõpárkány alatt üres tábla, az egyenes szemöldökpárkány alatt gótizáló fríz. Az elsõ emeleten klasszicizáló félpillérek között szögletesen keretelt ablakok, a könyöklõpárkány alatt gótizáló mezõkkel, egyenes szemöldökpárkánnyal. A középen a Csodálatos halászat kis dombormûve, kétoldalt egy-egy mór fej. A földszinten a középtengelyben kapu, kváderesen vakolt; félköríves, zárókõvel. A félköríves ablakok kváderes keretelésben, alattuk övpárkány, egyúttal könyöklõ.

B e l s õ : kapualja : két sík mennyezetû rész közt dongaboltozatos. Ennek tengelyében szépen kövezett három udvaron átjárás a Várkerületre. Az udvarokra egységesen képzett homlokzatok néztek.


SZENT GYÖRGY UTCA 12. Eggenberg-ház


SZENT GYÖRGY UTCA 13. Internátus
Szent György u. 13. kapualj és udvar


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú, kétemeletes barokk lakóház, átalakított és részben helyreállított homlokzattal.

T ö r t é n e t e : Az elsõ telekkönyv 1734-ben Csáky generálist nevezi meg, mint tulajdonost. 1768-tól fogva a Köberwein-családé majd 1800-tól fógva kereskedõk birtokolják. A XVIII. század elejérõl válõ homlokzatot a XIX. század derekán eklektikusan átdolgozták, de 1940- ben nagyjából ismét visszaállították a korábbi állapotot és az épület belsejét is helyrehozták, a városi mérnöki hivatal tervei szerint.

K ü l s õ : A négyténgelyes homlokzatot háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett övpárkány. A két emeletet korintuszi félpillérek fogják közre, az ablakoknak könyöklõpárkányuk van, az elsõn még egyenes szemöldökpárkány is, romantikus tekercses dísszel. A kváderezett lizénákkal tagolt földszint negyedik tengelyében toszkán pilléreken záróköves kosárív, szögletes sima keretelés ; zsalus kapuszárnyak, klasszicista kilincs és psjzs az 1834-es évszámmal. Mélyen ülõ, kõkeretes ablakok könyöklõ- és egyenes szemöld”kpárkánnyal ; az ablak alatt mélyített mezõk.

B e l s õ : Fiókos dongaboltozatos kapualj. A homlokzat udvari menetén és a baloldalon három-háro árkád toszán oszlopon, mindkét emeleten. A hátsó oldalon egy-egy árkád, a második emeleten kosáríves, az elsõn csúcsíves. Az elsõ emeleten a tornác mennyezetén strukkókeret, rózsafûérre emlékeztetõ minta (Ausztriában páternoster néven ismert). Gyenge profilú bordás kerestboltozatos szobák, az éleket sávok hangsúlyozzák. A lépcsõházban a második emelet után apácarács, spirális rátéttel, az alsó rész a XVIII., a rátét talán még a XVII. századból, óriási zárral.

 

Szent György u. 13. várfal

 


SZENT GYÖRGY UTCA 14.Evangélikus konventház

 

Szent György u. 15.


SZENT GYÖRGY UTCA 16.

J e l l e g e : Zártsorú; körülépített udvaros, egyemeletes korarokokó palota; most középület.

T ö r t é n e t e : 1701-ben vette a házat Széchényi György (Tjk 165.). Itt halt meg nála 1710- ben Széchényi Pál kalocsai érsek, aki a kuruckorban mint közvetítõ, nagy szerepet játszó politikus volt. A ház a család birtoka maradt 1793-ig 1740. körül épült át mai alakjára, majd rövid ideig több mágnás birtokolta, míg 1810-ben közel száz évre az Erdödyek szerezték meg. 1910. körül megvásárolta a Munkásbiztosító. Az Erdõdy-család ekkor a kapu felett álló Mária- szobrot levétette és monyorókeréki kastélyába vitette. Egyébként az épület megõrizte eredeti formáit.

K ü l s õ : Héttengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett tagolt övpárkány. Füles kõkeretes ablakok. Az emeletet korintuszi félpillérek tagolják, törzsükön lefelé vékonyodó ékszerû mezõben gazdag virág- és fonáldísz, ugyanez a dísz ismétlõdik az ablakok könyöklõpárkánya alatt, a kötény két szélén; míg magát a kötényt rácsdísz és vonaldísz tölti ki. Az ablakok szemöldökpárkánya ívesen felhajlik és levél- és indadísznek hagy helyet. A kapu tengelyében csonka félpillér és fejezet. A földszint ötödik tengelyében kapu : két toszkán fejezetû pillérén kosárív rokokó zárókõvel ; két ferdén állított lizéna kereteli, felettük az övpárkány kihajlik. A földszintet lizénák tagolják, ezeken, valamint a kapu lizénáin is konzolszerû rokokó fejezet kagylós dísszel ; a kapu két oldalán párosával állnak a lizénák. Az ablakok felett egyenes szemöldökpárkány (17,3-174. kép).

B e l s õ : A kapualj dongaboltozatos, hevederekkel, ezek végzodésein rokokó dísz. Az udvaron a jobbszárny és a hátsó szárny földszintjin egy-egy árkád, emeletén három szegmens- nyílású árkád pilléreken. A folépcsõ háromkarú, virág- és fonáldísszel átdolgozva, korláttal. Két üres szoborfülke. Az elsõ emelet hat egymásba nyíló szobájában stukkómennyezet, az elsõben rácsos dísz.

 

Szent György u. 19.

 

Szent György u. 20.

 

Szent György u. 21.
Szent György u. 21. kapu


SZENT GYÖRGY UTCA 22. Sax-ház
Szent György u. 22. Révay Miklós táblája

J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, kétemeletes barokk lakóház, egyemeletes udvari részekkel.

T ö r t é n e t e : A XVII. század utolsó negyedébõl való alakját máig megtartotta.1772-ig a telekkönyvben két tulajdonos szerepel, ami arra vall, hogy más volt az utcai és más az udvari rész tulajdonosa. Az elsö említett név mindig a Krámer-család, patríciusok, a második név katonatiszti és fõrangú (Zech, Muffel báró stb.). 1773. április 2-án mindkét részt megvásárolja Szluha Károly gróf. A családé maradt 1803. október 14-ig, amikor is a hitelezõk elárvereztették. 1800-1801-ben az udvari részben lakott Révay Miklós neves nyelvészünk (Idegenek. 19-20.). Az említett árverésen Benedek András orvos vette meg a házat. 1807-ben ismét arisztokrata veszi meg : Blainville grófné, majd Kinszky grófné. 1851-ben vétel útján polgárl kézbe került a ház. 1889. óta a Sax-családé.

K ü l s õ : A négytengelyes homlokzatot háromrészes fõpárkány zárja le, más vízszintes tagolása nincs. Kétoldalt kváderes vakolás, kõkeretes ablakok. A második emeleten könyöklõpárkány. Mindkét emeleten a második tengelyben ikerablak; az összes emeleti ablak egyenes szemöldökpárkánya alatt és a földszinten az elsõ tengelyben fonáldísz, kapu a második tengelyben : toszkán pilléreken kosárív, keretelés toszkán félpillérekkel és háromrészes párkánnyal, ennek képszékében fonálinda és medaillonok. A középen a nem hiteles 1648-as évszám. A mezõket fonáldísz tölti ki.

B e l s õ : kapualja : keresztboltozatos, két szakasszal. Az udvari menetnek elsõ emeletén könyöklõpárkányos ablakok. A baloldalon a földszinten két csonka, a hátsó szárnyon egy teljes és két csonka árkád pilléren. Az emeleteken baloldalt két, a hátsó oldalon négy teljes és egy csonka kosáríves loggia toszkán oszlopokon. Az emeleti mellvédbe bemélyített mezõk.

 

Szent György u. 23.

 

Szent György u. 24. homlokzat 1.
Szent György u. 24. homlokzat 2.

 

Caesar ház a Szent György utca felõl
Caesar ház a Lábasház felõl
Caesar ház, Orsolya téri homlokzat 1.
Caesar ház, Orsolya téri homlokzat 2.
Caesar ház, erkély
Caesar ház, kapu
Caesar ház, kapualj
Caesar ház udvar 1.
Caesar ház udvar 2.
Caesar ház udvar 3.
Caesar ház udvar 4.

 


Vissza