KOLOSTOR UTCA


J e l l e g e : Rövid utca csekély íveléssel az ev. templom terecskéje felé, majdnem teljesen eredeti barokk házsorral .

T ö r t é n e t e : Elsõ említése 1379-ben hinder dem Chloster néven (Házi Oklevéltár. I, I, 184.). Sokáig nem számított utcának, hanem a Templom utca túlsó oldalának vették, mivel sem a közbeesõ ferences templomot, sem a kolostort nem számították háznak.


KOLOSTOR UTCA l.

J e l l e g e : Zártsorú, egymenetes, udvartalan, kétemeletes, egyszerûbb barokk lakóház, átalakított földszinttel.

T ö r t é n e t e : 1764-ben Rach András cipész vásárolta meg, aki pár évvel késõbb átalakításokat végeztet rajta. 1829-ig általában kisiparosoké. A mondott évben Pfeifer Antal disznókereskedõ veszi meg, majd 1840-ben Uhl Antal könyvelõ. Újabban a földszintjét átalakították.

K ü l s õ : A kéttengelyes, keskeny homlokzatot egyrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett egy részen széles falsáv-választópárkány. Az emeleteken kõkeretes ablakok, az alsón ikerablakok, közös egyenes szemöldökpárkánnyal. Az elrontott földszint elsõ tengelyében kváderezett pilléreken körív, zárókövén A R (Andre Rach) 1776.; befalazták. Újabb kis ablak a kapu íve allatt és egy szintén újabb boltajtó. B e l s õ :Az elsõ emelet egyik azobájában a mennyezeten indás stukkódísz a XVIII. század elejérõl (Conti Pietrõ Antonioz).


KOLOSTOR UTCA 3.
Kolostor u.3. a Starhemberg címerrel

J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, kétemeletes, késõbarokk lakóház, hátsó oldalával az Új utcára néz, kis udvarral.

T ö r t é n e t e : A telekkönyv 1734-ben Komáromy Pétert említi tulajdonosának. Orökösei 1763-ban egy részt eladnak Szegedy Antal alezredesnek, aki a következõ évben továbbadja Eölbey László városi tanácsosnak. 1774-ben tõle és a Komáromy-örökösöktõl Starhemberg Lajos magasrangú katonatiszt vásárolja meg a házat. Itt tartják az elõkelõ bálokat. Ekkoriban kapta a ház mai alakját. 1779-ben vétel útján Pruzsinszky József ügyvédé lesz a ház. Pruzsinszkynénak 1800. január 30.án kelt, végrendelete leírja a lakást:

K ü l s õ : A háromtengelyes fõhomlokzatot háromrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett tagolt övpárkány. Az emeleteket rozettás és ión fejezetû félpillérek tartják össze, az elsõ tengely mentén egyesével, másutt párosan. kõkeretes ablakok ; a második emeleten középen kissé felívelõ szemöldökpárkány, alatta rozetta, az elsõ emeleten magasabbra ívelõ szemöldökpárkány, alatta levéldísz, az ablakkeret mentén leveles voluta. A középsõ tengely szemöldökpárkánya alatt torzpofa. A földszint elsõ tengelyében kapu, mely kissé átnyúlik a szomszéd házba. A nyokszög három oldalából alakított toszkán pilléren tagolt körív, a pillér mögött volutás fejezetû lizéna nyúlik fel, közöttük a homorúan alakított övpárkány helyet ad a nagy, plasztikusan kifaragott Starhemberg-címernek. A földszint többi része átalakított. Az Új utcai homlokzat emeletes része négytengelyes és szintén hármas tagolású fõpárkány zárja le. Az emeleteket páros fonatos ión félpillérek fogják össze. Kõkeretes ablakok. A második emeleti ablakok íves szemöldökpárkánnyal, alattuk volutás dísz ; volutás a kötény is : háromoldalas, íves, vakolt mezõ. Az elsõ emeleten a hullámos szemöldökpárkányt lapos kompozit oszlopfõ tartja. A szélsõ ablakoknál a szemöldökpárkány alatt volutás és leveles dísz, a középsõknél kagyló: A földszint vonalazott falsíkjának harmadik tengelyében kapu, boltajtónak átalakított, erõsen sérült. A szemöldökpárkányon két toboz volt ; a címer hiányosságai folytán elõtûnt a mögötte levõ rokokó zárókõ. Egyébként hasonlatos a fõhomlokzat kapujához .

B e l s õ : kapualja : dongás és keresztboltozatos. Az udvari jobbszárnyon az elsõ emeleten két beüvegezett árkád, ugyanott a fõhomlokzat utcai szobáiban stukkókeretes mennyezetek.


KOLOSTOR UTCA 5.
Kolostor u. 5. reneszánsz disz. zárt erkély

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvaros, középkori házból alakított egyemeletes barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : A nagy tûz után 1676-ban újjáépült, gótikus részleteit eltüntették.1734-ben a patrícius Pauer-családé, 1740-ben társtulajdonos a neves zenész, Wohlmuth János, Ehrenreich nevû városi tanácsos unokája. 1765-ben vétel útján Schiller György birtokába kerül, 1796- 1820 közt Schiller József süketnéma festõé ; a család és leszármazottai az 1880-as évekig birtokolták.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát egyszerû fõpárkány zárja le. Az emeleten kõkeretes ablakok egyenes szemöldök- és könyöklõpárkánnyal. A második tengelyben szögletes, zárt erkély ikerablakkal és oldalt kukucskálókkal. A harmadik tengelyben ikerablak. A földszint baloldali részét új ajtóval és ablakkal elrontották, itt tûnt elõ 1953-ban Hell Géza építész kutatásai nyomán egy csúcsíves, tagolt bélletû, hoszszúkás ablak felsõ része. A harmadik tengelyben kapu. Sávosan vakolt toszkán pilléreken nyugvó, tagolt körív zárókõvel, a pillér tov

ább emelkedik és második toszkán fejezetén egyenes, golyvás párkányt tart három tobozzal. Zsalus kapuszárnyak barokk és rokokó veretekkel. B e l s õ : kapualja : kereszt- és dongaboltozatos. Az udvar jobb- és hátsó oldalának földszintjén egy-egy árkádív. Az egyik emeleti szobában stukkókeretes mennyezet.


KOLOSTOR UTCA 7.

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes lakóház klasszicista homlokzattal.

T ö r t é n e t e : 1734-ben a telekkönyv szerint Kornfeil nemes kisasszony tulájdona. 1740-- 1770-ig Pekz Jánoa városi tanácsos, korának neves történetírója, attól fogva 1810-ig ügyvéd, polgármester, végül Kerkápolyi Sándor nevû magyar nemes a birtokos. A mondott évben egy Fucha Andráa nevû szabó veszi meg és 1814-ben Skoday Márton ügyvédnek adja el. Az adáavételi szerzõdés felsõrolja a ház tûzoltó-felszereléaét : két bádog kézi fecskendõ, két vödör, tûzoltó dárda. Skoday a birtokbavétel után hamarosan átalakíttathatta a házat, amelynek homlokzata hasonló kagylós díszt mutat, mint a Színház utca 21-ea azámú ház. 1823-tól fogva már tímár családé a ház a XX. század elejéig.

K ü l s õ : A nem egyezõ öttengelyes fõhomlokzatot homorú párkány zárja le. A földszint felett övpárkány. kõkeretea ablakok. Az emeleten alattuk táblás dísz, felettük mélyített mezõben kagylós dísz. A földszint négytengelyes. Vonalkázott falsík, a második tengelyben kapu : pilléreken záróköves körív. Egy szegmensíves zárású ablak, kettõ egyenes szemöldök- és könyöklõpárkányos.

B e l s õ : kapualja : dongaboltozatos és két csehsüveges, oldalt toszkán félpillérek. Az udvari jobbszárny földszintjén és emeletén két-két félív egy pilléren, az emeleten beüvegezett.


KOLOSTOR UTCA 9.

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes, erõsen átalakított barokk lakóház, hátsó homlokzata az Új utcában.

T ö r t é n e t e : 1758-ban a telekkönyvben Krug Gottlieb kereskedõ nevén szerepel, 1799-ben leánya, Aabóth Jánosné Judita örökölte, majd ennek halála után veje, Németh László, jeles gyõri statisztikus és földrajzi író. Ebbe a házba hfuta meg barátját, Kazinczyt, ha tán Sopronba kerül. Özvegy Némethnétõl a szomszéd, Meskó Jakab vettc meg 1808-ban, az pedig egy ügyvédnek adta el. 1816-ban Artner Lajos városi ügyész háza lett vétel útján. A XIX. század máaodik felében Buck Márkus ötvösé és annak leszármazottaié volt a ház. 1850- 60 táján romantikus díszeket kapott a fõhomlokzat.

K ü l s õ : Öttengelyes fõhomlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. Az emeleten vakolt toszkán félpillérek, a középsõ tengely két oldalán párosával. kõkeretes ablakok zárókõvel, egyenes szemöldökpárkánnyal, a kötényben két helyen romantikus dísz, hasonló a fõpárkány felmagasított képszékében, az ablakoknak megfelelõen. A földszint balóldalát boltajtó és kirakat takarja el. A középen köríves kapu, felette két csigás konzolon egyenes, golyvás párkány két tobozzal. Zsaluleveles kapuszárnyak kopogtatóval. Az Új utcai oldal dísztelen.

B e i s õ : A Kolostor utcai kapualja dongaboltozattal, a hátsó oldalé keresztboltozattal fedet. A fõhomlokzat emeletén stukkókeretes mennyezet.

 

KOLOSTOR UTCA 11. Zichy-palota


KOLOSTOR UTCA 13.
Kolostor u. 13. lakótorony, kapu

J e l l e g e: Zárt sorban, L alakban beépített, kis udvaros, barokk lakóház, amelyet a XIX században alakítottak.

T ö r t é n e t e : Az elsõ telekkönyv idején, 1734-ben csak egy birtokosa van, 1757-tõl fogva kettõ. 1800-ban megveszi Luft Lõrinc festõ és attól fogva, miután 1810-ben gazdát cserél a ház, mindig csak egy a tulajdonos. 1910. körül kettõs faormát lebontották.

K ü l s õ : Az utca törését követõ, négytengelyes homlokzatát hármas, rongált fõpárkány zárja le, a szintek nincsenek elválasztva. Egyszerû ablakok egyenes szemöldökpárkánnyal. A boltajtókkal elrontott földszint harmadik tengelyében kapu, az egykori kapualjnak megfelelõen mélyebb szintû kapuküszöb, a mai utcaszintnél sokkal mélyebben ; ezért a kapuzat íve is a mélyebbre került vállakról alacsonyan indul. Gyémánt metszésû pillérek és kosárív, a zárókövön CI F betuk és az 1628-as évszám (esetleg 1728 z).

B e l s õ : kapualja : sík mennyezetû. A balszárnyban festõien tagolt, szabad lépcsõ, az elsõ emeleten kiugró loggia egy toszkán oszloppal és pillérrel, keresztboltozattal, felette a második emeleten zárt mellvédes erkély.

Kolostor u. 15.

 

Vissza