Zichy-Meskó palota

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített, kétemeletes barokk lakóház, hátsó homlokzatával az Új utca felé.

T ö r t é n e t e : Homlokzata 1725. körül készült. Az elsõ telekkönyvben (1734.) Bartalotti grófnö nevén szerepel. A belsõ díszítés az évszázad derekán tovább folyt. 1772-ben Bartalotti grófnö halála után a Meskó család lett a birtokos, ekkor készülhetett a nagyterem freskója és a lépcsõház a szobrokkal. 1816-ban Niczky Lajos, Sopronmegye alispánja veszi meg a házat, amelyhez két csillár is tartozott. 1828-ban Zichy Miklós lett a tulajdonos, 1850-ben pedig eladta Meskó Máriának, Fáy István zeneszerzõ leányának. A házasság révén Zichy-Meakó néven szereplö család 1945-ig birtokolta a házat, de már akkor több, mint fél évszázada bérházként kezelte.

K ü l s õ : A héttengelyes fõhomlokzatot egyrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett tagolt övpárkány. Mindkét sarkon egytengelyes rizalit. A földszint két szélén indulnak az emeleteket átfogó zárt erkélyek : két-két zömök, kompozitfejezetû pillér tart cseppdíszes, harangvirágos gyámkõ közvetítésével záróköves szegmensívet ; a második emeleten egyszerû kõkeretes ikerablakok, az elsõn hullámosan felemelkedõ szemöldökpárkánnyal, alatta rozettával, indával, volutákkal és táblával. A többi ablak a második emeleten az erkélyablakhoz hasonló, az elsõ emeleten a következõ, kétoldalt egymásnak megfelelõ ablakpár szemöldökpárkánya egyenes, a középsõké ívesen emelt, alattuk a szélén voluták és harangvirág, a középen voluták, kagyló és rozetta. A földszint vonalkázott falsíkjának harmadik és ötödik tengelyében kapu, a jobboldali elfalazott, a baloldali kosáríves zárókõvel, a szárnyak faragott rokokó mezõkkel, barokk veretekkel. Az Új utcái homlokzat héttengelyes, egyszerû fõpárkánnyal. A földszint felett övpárkány. Az emeleteket lizénák kapcsolják össze, az elsõ és negyedik tengely után párosíval. A nagyterem két félköríves zárású ablaka mindkét emeleten átmegy, szemöldökpárkányuk a zárókõvel elõrehajlik és a második emelet vakablakainak könyöklõpárkányával összeforr. Az emeleti ablakok mind kökeretesek, a második emeleten bojtos köténnyel, az elsõn zárókõvel és egyenes szemöldökpárkánnyal. A vonalkázott vakolású földszinten a kapu az ötödik tengelyben hasonló a fõhomlokzatéhoz; nagy zárókõvel. Kõkeretes kis ablakok .

B e l s õ : Kolostor utcai kapualj : donga- és keresztboltozatos szakasz közt egy csehsüveg ; az oldalfalak mentén kettõs toszkán félpillérek, a mennyezet középsõ mezejében szerény, vonalas stukkókeret. Az Új utcai kapualj : két dongaboltozatos szakasz (egyik fiókos) közt három csehsüveg stukkókeretekkel, az oldalfalak mint a fõhomlokzatéban. Az udvarban a balszárny földszintjén apácarácsos ablakok. A földszínti folyosó elején volutás díszben feloldott kovácsolt vasrács, kosáríves rátétjében virágdísz közt grófi korona és felismerhetetlen betûk (tán M). A háromkarú lépcsõ mentén az elsõ emeletig magas félköríves fülkében nagy allegorikus nõalakok szobrai, a Szerencse bõségszaruval és kerékkel, talapzatán félhold, az Erõ oroszlánnal, talapzata, mint az elõbbié, az Igazság, mellén a nap, a talapzaton csillag, a Tudomány könyvvel és tükörrel, talapzatán pálma. Jó munkák, 1770. körül. Szívformában áttört kõrács, az elsõ emelet után két részen csúcsíves áttörésû szakaszokkal pótolták a XIX. század második felében, a fordulóknál négy puttószobor virágtartóval. Díszterem a két emelet magasságában. Az oldalfalak mentén félpillérek. Mennyezetfreskók : dús architektonikus keretelés, négyoldalt virágcsokorral, füzérrel, volutás konzollal ; a középsõ mezõben jelenet ; fa alatt egy halász bográcsban fõz, a fedelet emeli, mellette nõ ül, másik oldalon puttó horgászbottal, kontraposztikus helyzetben. Általában Dorfmeisternek tulajdonítják, de annak készségét felülmúló munka. Fogadó-szoba. Faragott, rácsmintás faburkolat, tükörrel, két tojásdad alakú panneau, Meskó Jakab és nejének arcképe, van Roy festménye 1740. körül. A festett mennyezet a hagyomány szerint Dorfmeister munkája,rossz állapotban van. Több stukkómennyezetes szobe rácsmotívummal 1740. körül.

 

Kolostor u. 11. a Zichy-Meskó palota kapualj
Kolostor u. 11. a Zichy-Meskó palota lépcsõházi szobrok

 

Vissza