Fõ TÉR Storno-ház


J e l l e g e : Zártsorú, kétemeletes, palotaazerû barokk lakóház, a tér és a Tûztorony felé nyúló részének sarkán körülépített udvarral.

T ö r t é n e t e : A XV. azázadban Haberlaiter Miklóa tulajdona, ekkor -1482-83 telén- szállt meg e házban Hunyadi Mátyás. A XVII. században a Sárkány családé (Storno Miksa, A Storno-caalád magángyûjteménye. S. Szemle 1942, 184., 5.). Sárkány István özvegyét elvette Festetich Pál, a rokonságtól megvásárolta a házat 1698-ban, mely vételt I. Lipót megerõsítette és adómenteaséget is adott ; ez ellen Sopron városa fellebbezéssel élt. Sok huzavona után végre Featetich 1699-ben ezer forinttal és egy telek átengedésével megváltotta az adómenteaaéget, erre beiktatták á birtokba. A családi iratokban mint szabad ház szerepel(Szabó, A herceg Festetich caalád története. 43.). A Festetich-családé 1872-ig, mikoris Storno Ferenc vásárolta meg. A család mûgyûjteménye is e házban nyert elhelyezést. A mai állapot nem egyezeri átépítés eredménye: a kapu a XVIII. század legelejére, a homlokzat az 1720-as évekre mutat, az emelet stukkói 1740-50 tájára. K ü l s õ: Háromtengelyes fõhomlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le: a két emeletet fonáldíszes félpillérek fogják össze, mégpedig a második tengely után párosával, egyebütt egyesével. A földszint felett övpárkány, az elsõ emeleti ablakok alatt könyöklõpárkány. Az egész épületen kõkeretes ablakok : a második emeletiek alatt keskeny könyöklõpárkány stukkódíszes köténnyel, egyenes szemöldökpárkánnyal; az elsõ emeleti ablakok felett egyenes szemöldökpárkány. A könyöklõ- és az övpárkány között az ablakok alatt egymáaba tolt kettõs drapéria szerû kötény, . a félpillérek alatt csigás konzol, melynek tagozása az övpárkány alá csüng le. A földszint vonalkázott falsíkjában három újabb kori ablak. A második tengelyben kapu : kosáríves nyílás volutás zárókõvel és halszálkamintás szárnyakkal ; pelikánt ábrázoló barokk kopogtató kovácsolt vasból, barokk veretek; keretelés rusztikus toszkán oszlopokkal, felettük három helyen golyvázott szemöldökpárkány, két oroazlánnal és a középen levélindák közt a Festetich-címer. A tanácsház felõli homlokzat öttengelyes, nagyjából azonos díszítésû, csak páros félpillérek fogják közre a második és ötödik tengelyt. Az átalakított földszint hattengelyes. A két homlokzat találkozásánál az emeletek magasságában gazdag díszítésû, kerek, zárt erkély; egy-egy emeleten négyszögletes ablak félpillérecskék közt, melyeken a máaodik emeleten barázdák, az elsõn rozetták és bemélyített mezõk vannak. Az erkély alja lapos, pikkelyes díszû, a földszintrõl két, oszlopszéken álló toszkán oszlop tartja. A két tûzfalon egy-egy kõtoboz, a sarok felett a tetõ csúcsán gerezdes buzogánydísz vasbádogból.

B e l s õ : kapualja kereazt- és dongaboltozatos. A baloldali falba illesztett gótikus mérmû szamárhát ívvel, orros taggal és halhólyaggal (a Bécsi utcából származik). Ugyanitt feliratos tábla a régi Szent Mihály temetõbõl : Márczy Istvány XXIV esztendõbéli hiv szolgálattyának emlékezetére emelte Gróff Széchényi Ferentz MDCCXCII esztendõben. Lépcsõház : háromkarú lépcsõ. Falmélyedésben Nepomuki Szent János kõszobra, közepes munka, a XVIII. századból. A jobboldali és a hátsó oldal ablakai kõkeretesek könyöklõpárkánnyal. A jobboldali szárny két emeletén beüvegezétt loggia, körívek toszkán oszlopon, a földszinten egy nagyobb ív pilléreken. A földszinten, valamint az elsõ emeleten számos helyiség keresztboltozattal, a második emeleten két helyiségben kora-rokokó stukkómennyezet, a másodikban a rácsmotívum is jelentkézik (1740 körül), a fogadóteremben rokokó indák, erõsen aranyozottan ; a XIX. század második felében id. Stornó Ferenc képeket és jelmondatokat festett közéjük. A hátsó szárnyban a második emeleten hullámos szélû stukkókeret a XVIII. század második felébõl.

M ü g y û j t e m é n y : Hat helyiségben és egy elõcsarnokban. Helyi és egyéb vonatkozású gazdag muvészeti és mûvelõdéstörténeti anyag, id. Storno Ferenc (+1907), ifj. Stornó Ferenc (+1938), továbbá leszármazottaik gyûjtése intérieur elrendezésben. Középkori tárgyak. Két aquamanile, oroszlán alak. Réz. A nagyobbik Nagymartonból.Magássága 22 cm. Hossza 18,5 cm. A kisebbik magassága 13,5, cm, hossza 16 cm . Románkori réz gyertyatartó Bükrõl. Kerek talp, összenyomott, korongszerû nódusz; két-két karon különbözõ magasságban hosszúkás csészék. Magassága 25,5 cm . Fafaragások. Az altöttingi kegyszobor középkori másolata (a soproni görög keletiek egykori Pócsi utcai imaházából). Szent Margit és Borbála álló alakjai. Magyar (z), a XV. század végérõl. Magasságuk 75 és 82 cm . Imádkozó Mária. Színezett. Német, 1500. körül. Magassága 55 cm Festmények. XVII. századbeli olasz mester. Szent Jerõmos . Bûnbánó Magdolna. Olaj. 114 X 88cm. Holland mester: Tájkép lovassal. Olaj.110 X 90 cm. XVII. század. Willman : Feszület. Jelzése : M. Willman fec. Anno 1691. Olaj, fa. 53 X 36,5 cm. Ismeretlen soproni festõ : Schiller György mészáros képmása. 1722. Állítólag Altomonte Márton : Két jezsuita szent térdképe. Olaj. A soproni Szent György templomból. 80 X 126 cm. Dorfmeister István nevén: 1. Vázlat a soproni Szentlélek templom fõoltárképéhez. Olaj. 48 X 28 cm. Azonos .vázlat a Szépmuvészeti Múzeumban és. valószínûleg csak a XIX. században készült gyengébb másolata a Liszt Ferenc Múzeumban. Maulbertsch iskolája. 2. Szent Erzsébet alamizsnát oszt. Olajvázlat. 46 X 23 cm. Valószínûleg Dorfmeister munkája. 3. Phaeton bukása. Vázlat a ligvándi kastély mennyezetképéhez, amelynek jelzése : Stephan Dorfmeister pinxit Ann. 1774. A vázlat azonban igen nagy rokonságot mutat a bécsi Barockmuseum 29-es számú vázlatával, amelyet ott Maulbertschnek tulajdonítanak. Valószínû, hogy a Storno-gyûjtemény olajvázlata is a mestertõl való, a ligvándi freskót pedig e vázlat alapján Dorfmeister kivitelezte. 48 X 71 cm. 4. Szentháromság és a magyar szentek, a háttérben város. Valószínûleg csak a XIX. század elejérõl való, esetleg az ifjabb Dorfmeisterek egyikétõl. Olaj. 135 X 94 cm. Tamm Werner : két csendélet. 97 X 63 cm Molitor József : Szent József képe. Pinxit J. Molitoy… 1832. Olaj. 49 X 37 cm. Markó Károly ; Szarvasok vár tövében. Vízfestmény. 33 X 25 cm. Ua. Hegyszakadék. Vízfestmény. 52 X 70 cm. A Storno-család három nemzedékének festményei, id. Stornó Ferenc rendkívül értékes vázlatkönyvei mûemlékekrõl, a Fertõrõl, a soproni környékrõl, népviseletekrõl stb. Fafaragások. Templompad homlokzati részei Körmöcbányáról. Két egyforma darab. Középen csigás fejezetû elõreívelõ félpillér, kétoldalt vonaldíszes intarziák, fülforma díszítésû keretben.185 X 110 cm. XVII. század közepe . Ajtókeretelések. Két pár. Tömött díszítés volutákkal, szõlõ- és gyümöksmotÓvumokkal, levél- és virágdísszel. XVII. század. Három pár oszlop oltárról. Feketére festett, aranyozott korintuszi oszlopfõvel. 1 pár. Szõlõmotívumos törzs. Magassága 120 cm, 2. pár. Kerubfejjel és gyümöks-csoporttal. Magassága 195 cm. 3. pár. Hasonlatos, gyümökscsoport nélkül, az oszlop maga barázdált. Magassága 180 cm. Mindhárom pár a XVII. század második felébõl, ismeretlen eredetûek, részben kiegészítettek. Három aranyozott tükörkeret. 1. (képkeretnek felhasználva) dús díszítéssel, áttört rátétben párkánytöredékek. 1740. körül. 2. Szögletes keret körül dúsan alkalmazott rokokó díszek, voluták. Igen szép darab a XVIII. század második felébõl. Magassága 175 X 138 cm. 3. Szögletes, felsõ peremén szfinxek közt csokor, alsó peremén medaillonban Vénusz és Ámor dombormuve. Szép darab. 1800. körül. Magassága 115 cm. Szélessége 66 cm. Óra. Magas egyszerû fatokban rézlap vésésekkel: Jelzése : Ha Mon Wienn. Magassága 240cm. Bútorok. Fekete ékszerszekrény elefántcsontberakással, két korabeli lovag alakjával. Rongált. Magassága 43 cm. Szélessége 55 cm. Mélysége 35 cm. Fekete szekrény, kétszárnyú, fent és lent kisebb fiókokkal, fõrészét három csavart féloszlop tagolja, szárnyain egy-egy füles keretelésû mezõ. Magassága 144 cm. Szélessége 123 em. Mélysége 57 cm. Kétszárnyas ruhásszekrény. Gömbökben feloldott három félpillér tagolja, szárnyain nagy füles keretelésû mezõk. Magassága 188 cm. Szélessége 191 cm. Mélysége 72 cm. XVII. század. Két egyforma, faragott, fekete kisebb szekrény, egyszárnyú ; oldalt pikkelydíszes félpillérek. Magassága 132 cm. Szélessége 94 cm. Mélységes 54 cm. XVII. század. Három faragott díszû láda. 1. Világos barna. Volutás díszek, oldalt két kisebb mezõ emberi fejekkel, a középsõ széles mezõ közepén két üres ovális medaillon. Magassága 54 cm. Szélessége 172 cm. Mélysége 53 cm. Olasz(z).A XVII. század elejérõl. 2. Világosbarna, félpillérekkel egy keskenyebb középsõ és két szélesebb részre osztva, ez utóbbiakon ablakszerû keret, míg a középen ormos ajtó. Magassága 68 cm. Szélessége 123 cm. Mélysége 65 cm. XVII. század. 3. Barna, középütt nagyobb mezõben indák és medaillon, szélén kisebb mezõkben fejek. Magassága 51 cm. Szélessége 165 cm. Mélysége 54 cm. Az elõbbieknél egyszerûbb munka, a XVII. századból. Asztal, kikerekíthetõ lappal, erõsen tagolt lappá kiszélesített lábai kis fülkét alkotnak, ebben golyó, az asztallap szögletes. Magassága 84 cm. Szélessége 110 cm. Mélysége 110 cm. XVII. század. Nagy ruhásszekrény gömb alakú lábakon, golyvázott párkánnyal ; kétszárnyas, négy, alul és felül kiívelõ keretû mezõ vonalas intarziával. Magassága 202 cm. Szélessége 165 cm. Mélysége 53 cm. XVIII. század. Kredencszekrény. , Két-két szárnyas fent és lent. Sakktábla mintás. Íves zárású, kagylós dísszel. Magassága 210 ém. Szélessége 165 cm. Mélysége 53 cm. A XVIII. század második felébõl. írószekrény. Alsó része hullámos síkú; három fiókkal, a felsõ rész hullámos lezárású, rokokó díszes, két szárnyán egy-egy Bernini-szobor áttétele intarziába (Dáphné és. Proserpina elrablása). Magassága 214 em. Szélessége 152 cm. Mélysége 64 cm. XVIII. század közepe Ruhásszekrény lecsapott oldalakkal, golyvás párkánnyal, korintuszi félpillérekkel; a szárnyakon a mezõk fent és lent rokokó ívvel (fordított csatra emlékeztetõen), dús intarziadísz közt Eszter és Nabukodonozor alakja, ezen kívül az oldalakon és egyebütt alakos ábrázolások : Dávid király; Lukrécia, meghatározhatatlan királyok stb. Zárján belül jelzés : M. Joh. Mich. Schneller 1749, a lakatos jelzése, aminek a révén a szekrény is soproni származásúnak mondható. Magassága 211 cm. Szélessége 218 cm. Mélysége 71 cm. Igen jelentõs darab . Konzolasztalka. Hajlított, volutás lábak, hajlított felsõ összekötõ léce dúsan faragott, lapján két intarziás ábrázolás, jelenetek soproni háttérrel: kéményseprõ, mészáros (z). XVIII. század közepe . Nagy ruhásszekrény. Csonka gúla alakú lábakon, lecsapott sarokkal. Kétszárnyú, itt és a széleken a négy évszak intarziás ábrázolása nõi alakokban. Kihajló, nagy párkány. Magassága 190 cm. Szélessége 140 cm. Mélysége 52 cm.1810 körül. Sarokszekrény. Alsó része negyed-körös alaprajzzal. Két szárnnyal, ezeken színes intarzia, virágcsokrok, a felsõ rész üvegezett, sarkított oldalakkal, berakott copfõs díszekkel, felsõ pereme a középen ívben felemelkedik, itt plasztikus váza. Magassága 196 cm. Szélessége 93 cm. Mélysége 42 cm. A XIX. század elejérõl. Kályhák. Két zöldmázas darab. 1. Szögletes felépítésû. A csempéken apostolok ábrázolásai. Magassága 198 cm. Valószínûleg Bécsújhely környékérõl; XVII. század. 2. Szögletes felépítésû. A sarkokon hermák. A falakon a választó fejedelmek mellképei. Két oroszlánon áll. Magassága. (talpazat nélkül) 183 cm. XVII. század. Fehér cserépkályha. Alsó része hengeres, rozettával és copffal, hasonló díszû beiktatott kisebb henger felett magas zárórész virág- és szalagdísszel. 1780 körül. Magassága 280 cm. Vasmunka. Kétszárnyú kovácsolt vasajtó FS kezdobetuvel és az 1773-as évszámmal. Meanderes díszek, rozetták, virágindák.

Fõ tér 8. Stornó ház, kapu

Fõ tér 8. Stornó ház, sarok-homlokzat 1.

Fõ tér 8. Stornó ház, sarok-homlokzat 2.

Fõ tér 8. Stornó ház, Mátyás király táblája

Fõ tér 8. Stornó ház, Liszt Ferenc táblája

Fõ tér 8. Stornó ház, belsõ 1.

Fõ tér 8. Stornó ház, belsõ 2.

Fõ tér 8. Stornó ház, belsõ 3.

Fõ tér 8. Stornó ház, belsõ 4.

Fõ tér 8. Stornó ház, belsõ 5.

 

 

Vissza