PETOFI TÉR

 

J e l l e g e : Négyszögletes, nyuagati oldalán ferdén zárt tér. Általában emeletes; zártsorú házakból álló beépítésének képét a déli oldalon a hajdani kétemeletes kaszinó új egyemeletes homlokzáta (1891), az északin a Nemzeti Bank (1902) eklektikus épülete, a középen pedig a magyaros szecesszióban átalakított színház homlokzata bontotta meg.

T ö r t é n e t e : A várövhöz tartozik. Közepén mintegy 1840-ig tó állott, amelyet már 1618-ban emlegetett a közaégi ülés jegyzõkönyve, mert eliszaposodott.(Sopron monographiájá. I, 420.). A teret ekkor még az Ógabona térhez száznították. 1840-ben a tavat a színház építése miatt kiszárították. Mellette három kis ház állt, az egyiknek telkét Mattia Lõrinc ács 1770-ben kapta a várostól, valószínûleg a másik kettõ is akkoriban épült. 1840-ben ezeket is lebontották. A tér északi oldalán az 1687-es adóösszeírás még majorokat említ, a XVIII azázad folyamán alakult ki a mai házsor nagy része. A déli házsor helyén a XVIII. század utolsó negyedéig kertek voltak, itt 1789-ben épült az elsõ nagyobb ház, a Pejachevich Károly létesítette kaszinó. A többi ház csak 1840 táján épült, amikor a tér közepén elkészült a színház, amely egyúttal kelet felõl a tér lezárása. A teret nyugat felõl a Széchenyi téri nagy Újhelyi-bérház idenézõ, hosszú és ferdén húzódó homlokzata zárja le. 1893-ban a azínház elött felállították Liszt Ferenc mellszobrát ; Tilgner Viktor mintázta .


Petõfi tér 1. Színház (a régi épület).


J e l l e g e : Szabadon álló kétemeletes, klaszicista középület egyemeletes elõcsarnokkal.

T ö r t é n e t e. Sopron lakoasága mindig szívesen áldozott színházra : 1769-ben egy rozzant szárazmalmot alakítottak át, a költségek az 1200 forintot is meghaladták. Az építést Trost György vezette. A festõmunkát, beleértve a mennyezetfreskót és a díszleteket, valamint a nagy függöny festését, Dorfmeister István végezte el. (Kugler, A soproni színészet története. Sopron 1909, 9-10.) Ezt a szinházat, mely a mai Széchenyi reáliskola telkén állott, 1847-ben lerombolták. 1840-41-ben épült fel a második színház a mai épület helyén. Több éven át folyt a tervezgetés, amelynek kapcsán a kismartoni Stampf Ferenc is készített terveket. Végül Lössl Ferenc bécsi építész tervét választották. Belsõ festését Geyling Károly végezte, a függönyt és a díszleteket Neefe Hermann készítette. 1872-ben a város új függönyt csináltatott a bécsi Brioschi-Kautschky Burckhardt mûteremben. 1909-ben megállapították, hogy az épület tûzveszélyes, ezért majdnem teljesen lebontották és Medgyaszay István tervei szerint újból felépítették, egyedül a fõhomlokzat oszlopos aláhajtójának alaprajzát tartva meg.

K ü l s ó (fénykép után) : Fõhomlokzata egyemeletes, öttengelyes, a középsõ három tengely rizalit, efelett lapos orom, mögötte szoborcsoport (Apolló a vígjáték és tragédia múzsájával; jelenleg a Liszt Ferenc Múzeum parkjában). Dietrich Antal mintája után kõbe faragta Dialer József bécsi szobrász. A homlokzatot fogas fõpárkány zárja le. Mögötte a kétemeletes rész oromzata magaslik ki. A földszint felett övpárkány. Lizénatagolás. A rizalit emelete elõtt négy dór oszlopon nyitott kõkorlátos erkély, mögötte az emeleti ablakok és az ajtó félköríves zárású, a többi ablak egyenes szemöldökpárkánnyal, ugyanilyenek a földszinti ablakok. Az erkély alatt három félköríves zárású ajtó .

B e l s õ : A nézõtér háromemeletes volt, a két elsõ emeleten körbefutó páholyok, fehér, vörös és arany színben.


Petõfi tér 2.
Petõfi tér 2.J e l l e g e : Zártsorú, körülépitett udvarú, kétemeletes klasszicista lakóház.

T ö r t é n e t e : 1840-ben szerepel elõször a telekkönyvben, mint Hild Ferdinánd építész tulajdona; nyilván õ is tervezte. Tõle 1846, február 17-én a soproni takarékpénztár vette meg, az viszont 1803-ban Széchenyi Jánosnak adta el.

K ü l s õ : Tizenháromtengelyes fõhomlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett övpárkány. Háromtengelyes enyhe középrizalit, amelyben az emeleteket négy korintuszi félpillér fogja össze, felettük oromzat. Egyszerûen keretelt. ablakok, a második emeletiek felett egyenes szemöldökpárkány. Az elsõ emelet középsõ tengelyében kovácsolt vaskorlátos erkély két-két konzolon: Alatta kváderezett kosáríves kapu. A földszint ablakai körívesek.

B e l s õ : kapualja : három csehsüvég több páros és egy magányos, kazettázott hevederrel. A fõlépcsõházban dór fejezetû pillér, a melléklépcsõn karcsú dór oszlop ismétlõdik emeletenként.


PETõFI TéR 3. Iskola
Petõfi tér 3. volt kaszinó, iskolaJ e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, udvaros, egyemeletes, késõbarokk középület, amelyet 1891- ben kétemeletesbõl alakítottak át, és ekletikus homlokzattal láttak el.

T ö r t é n e t e : Pejachevich Károly 1789-ben jogot kapott a várostól kaszinó építésére és tartására, amely jogot a város 1810. körül megváltotta. Ringer József szerepel mint építésvezetõ, valószínûleg õ is tervezte (Tjk 1983.). Az épület 1834-ben leégett, a homlokzatán álló szobrok rádõltek a tetõre, beszakították. 1835-ben Lössl Ferenc bécsi építész terve szerint helyreállították. A városi levéltárban levõ terv azt mutatja, hogy erõsen ragaszkodhatott a korábbi, késõbarokk formákhoz. Az épület 1853-ban kaszárnya lett és 1891-ben Waelder József városi mérnök terve szerint kapta a mai, eklektikus stílusú homlokzatát. A terv a kapubeosztást megtartotta, de egyemeletessé alakította át az épületet és késõreneszánsz motívumokat használt fel a díszítésre.

K ü l s õ : (az 1835-ös tervrajz és fénykép után). Tizenegytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett övpárkány. Kétoldalt rizalit, kiüléses kváderezett lizénákkal. A második emelet ablakai szögletesek, könyöklõpárkánnyal, alattuk táblás dísz. Az elsõ emeleten a rízalitban hosszabb ablakok, aláttuk és az egyenes szemöldökpárkány alatt táblás dísz, a középsõ hét tengelyben a félköríves zárású, záróköves ablakok felett szegmensives oromzat, alattuk táblás dísz. A földszint kvádérezett. A harmadik és kilencedik tengelyben kapu szegmensíves záródással, nekik megfelelõen az övpárkány felett két-két váza ; az egyik kapu elfalazott. Az ablakok és az ajtók felett táblás dísz.


Petõfi tér 5. Pejachevich-palota


J e l l e g e : Eredetileg hárnm oldalán azabadon álló, körülépített udvarú, ma U alakú beépítésû egyemeletes lakóház; koraklasszicista homlokzattal, a Petõfi tér és a Pejachevich köz sarkán:

T ö r t é n e t e : Eredetileg a Hátsó utca 9. számú U-alakú beépítésû házzal egy tömböt alkotott és közös tulajdonban volt. Az utóbbi ház udvarán beépítve található a Hátsó utcai kapu évszámos köve (1644),amelyet egy szomszédsági pör kapcsán 1732-ben említenek (Tjk 162.). Késõbb a két házrészt kõfallal elválasztották; bár az épületnek sokáig közos maradt a tulajdonosa. Az 1687-es összeírás szerint Nátl Lipót polgármester majorja, as elsõ telekkönyv 1734-ben a Prisomann patrícius-családot említi tulajdonosként. 1786-ban a Petõfi téri rész kapualjában elhelyezett, XIX. századbeli rosszul fogalmazott emléktábla azerint Vogel generálistól Pejachevich Károly vette meg és hamaroaan megtörtént az átépités, amely máig fennmaradt. A Pejachevich-Ásalád birtokolta a XIX. századon át, és 1800-1801-ben vendégül látta benne József nádort és feleségét.

K ü l s õ : Héttengelyes fõhomlokzatát kétrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett durva övpárkány. Az emeleten kõkeretes ablakok egyenes szemöldökpárkánnyal, alattuk koraklasszicista díszítés táblával. A földszint vonalas falmezejének ötödik tengelyében szegmensíves kapunyílás zárókõvel. A köz felé esõ dísztelen szárny a beboltozott patak kanyargását követi egyenetlen alaprajzával.

 

Petõfi tér 6.


PETOFI TÉR 7. A volt Legényegylet háza


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû; egyemeletes, rokokó homlokzatú lakóház. Jelenlegi alakját a XVIII. azázad közepén kapta.

T ö r t é n e t e : Az elsö telekkönyvben 1734-ben a Seiler-család nevén szerepel, a XVIII. század második felében a Festeticheké, majd késöbb a Vághy-családé volt.

K ü l s õ : Hattengelyes fõhomlokzatát háromtagú fõpárkány zárja le. Tagolt övpárkány a földszint felett. Az emeleten kõkeretes ablakok, a középen ívben felemelkedõ párkány, alatta kagylós dísszel. A kapu a középsõ két tengelyben van, záróköves szegmensívvel, egyenes szemöldókpárkányos ablakok.

B e l s õ : kapualja : donga- és keresztboltozatoa. Lépcsõház : bejárata a kapualjból erõsen tagolt kõkerettel, záróköve két volutával.

 

Petõfi tér 8. Festõterem

Petõfi színház 1.
Petõfi Színház 2.

Petõfi Sándor szobra
Vissza