Szent György u. 5. "Káptalan ház"
J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, udvaros, kétemeletes barokk palotaszerû épület, hátsó homlokzatával a várfal felé.

T ö r t é n e t e : Eredetileg Vitnyédy István építtette 1650. körül. Mint városi jegyzõ ingyen kapta a várostól az építöanyagot. De a soproni polgárok szerint fényûzöen építkezett, pörbe fogták és megtiltották az erkély építését (Payr Muzsaji Wittnyédy István. Bp, 1906, 25-28.). 1674-ben a ház a jezsuitáké lett és rendháznak használták. A két évvel késõbb bekövetkezett nagy tûz nyilván megrongálta az épületet de inkább csak a jellegzetes képszékek mutatnak a XVII. század utolsó negyedére. A jezsuiták rendjének feloszlatása után 1779-ben a káptalan kapta meg az épületet és ma is birtokolja. 1944-45-ben az épület súlyosan megrongálódott, tetõszéke, födémei elpusztultak. 1949-ben állagát biztosították az új tetõszékkel és az utcai homlokzat bekötésével. Mivel a tulajdonos Katolikus Egyháznak anyagi lehetõségei az 50-es években a teljes felújítást nem engedték meg, kényszer-csere folytán került állami tulajdonba, majd az átépítés során - új szárnnyal bõvíyve, gyógyszertári asszisztensképzõt alakítottak ki. 1989-tõl folyik a visszaigénylése.

K ü l s õ : Héttengelyes homlokzatát homorú átmenet köti össze a tetõszerkezettel. Vízszintes tagolás csak az elsõ emelet felett van, golyvázott övpárkánnyal. A második emeleten lizénatagolás ; az egész homlokzaton kõkeretes ablakok, az egyenes szemöldökpárkány alatt két fekvõ voluta közt gyümökscsoport, vagy virág. Az elsõ emeletet toszkán félpillérek tagolják, a középsõ tengelyben ikerablak pikkelyes keretelésben. A földszint közepén kapu : falba süllyesztett félkörív, keretelése váltakozó kiülésû kváderezett félpillérekkel, kétoldalt és a középen kigolyvásodó párkánnyal ; kitöltés pántokkal. A párkány alatt feliratos kõ, egy magyaros, nagybajszú arccal és egy kinyújtott nyelvû torzpofával (talán célzás Vitnyédy említett perpatvarára a várossal) és XIX. századbeli felírással: Káptalan. Az 1944--45-ben elpusztult zsalus. kapuszárnyakon torzpofás vaskopogtató volt. A földszintet tagoló félpillérek a kapuhoz hasonlóan kváderezettek, fejezetük drapériából és gyümökscsoportbcíl, szabadon alakitott .

B e l s õ : kapualja : dongaboltozatos. A földszinten a hátsó oldalon még van három kosáríves árkád, az emeleteken befalazták. Jobboldalt az udvaron a földszinten volt a refektórium. Tükörboltozat stukkóval: rozetták és nagy kör alakú mezõkben Krisztus-monogramok. Egyszerûbb munka, a XVII. század végérõl.

Szent György u. 7. "Káptalan ház" kapuja

 

Vissza