Fõ TÉR 5. Járási tanácsház


 

J e l l e g e : Zártsorú, a tér hajlását is követõ, körülépített udvarú, kétemeletes klasszicista középület.

T ö r t é n e t e : Eredetileg két ház állt a helyén. A Templom utca felé esõ résznek Ainfalt-ház volt a hagyományos neve, ennek táratulajdonosai közt 1769-ig szerepel az Ostffy-család. 1769-tõl fogva Széchényi Ferenc neve tûnik fel, aki 1793-ban eladta Sopron vármegyének. A házon erkély is volt ; 1795-ben a város vizsgálatot rendel el, mert az erkély kõlapjai megrepedtek, de nem találták életveszélyesnek (Tjk 2164.). A másik ház tulajdonosa az elsõ telekkönyv szerint 1734-ben az Österreicher-család ; általában patríciusok birtokolják 1766- 68-ban Szluha Károly gróf, 1780-tól fogva a Wohlmut-család. 1821. március 2-án Wohlmut Magdolna eladja a vármegyének 10 000 Ft-ért ; a szerzõdés szerint kétemeletes ház volt. A két épületet lebontották és 1828-ban megkezdték a jelenlegi épület emelését. Számos tervet készített hozzá Hild Vencel , aki az építés közben meghalt. 1834-ben készen állt az épület. A végsõ elszámolás így hangzott :
A Tekéntetes Nemes Vármegye újonnan épült Curiális Háza építésére fordított költségekrõl készített Számadás.
Költ 1837. május 6.
Hild Venczel építõmester özvegyének........ 7625
Höller György Kõfaragó ........... 6207,21
Hetzler Ágoston lakatos ........... 1455,06
Leeb József festõmester. ......... 26.
Hild Wenczel az ó ház döntésére......... . 80,28 50.
Hiesser Ferencz az ispotályszobába cserépkályha
Pressinger Ferentz bécsi asztalos parkettért 252 61.
Töppler Teofil esztergályos a nagyterem oszlopaiért . ...... 140,45 64.
Erndt Ferencz bécsi gerencsér két kályháért a nagyterembe .. 354, 75.
Molitor József rajztanár a ház homlokára felállított kõbõl metszett Vármegye régi czímerének megaranyozása, úgy egy zászlón levõ czímernek tisztogatásáért . . 29,30 76.
Mnych János szobrász azon czímernek levételekor elromlott részeit javította ... 16 80.
Klenner József órás és Seltenhofer Frigyes harangöntõ .................. 12 86.
Steinacker Károly a kápolna oltárképének tisztogatásáért .............. 12
Külön kiadások közt Molitor Józaéf a nagyteremben levõ képek tisztitásáért és rámákért......... 180,24
Köchel Józscf bécsi aranyozó három függöny aranyozásáért .............:. . . 900
Háborús események folytán az épület berendezése nagyrészt elpusztult.

K ü l s õ : L alakú fõhomlokzata kilenc-, a jobboldalt elõrenyúló szárny háromtengelyes, mindkettõt konzolos, háromrészes fõpárkány zárja le, a második emeleti ablakok alatt könyöklõpárkány fut végig, a földszint felett tagolt övpárkány. A 4-6. tengely elõtt elõcsarnok, elõl egy nagyobb és két kisebb, oldalt egy-egy kisebb ívvel, három csehsüveggel aláboltozva. Felette nyitott erkély, kõbábos korlátjának négy zömök oszlopszékén 4, a két emelet magasságát átfogó korintuszi oszlop, a két szélsõ mögött ugyanilyen félpillér ; alacsony oromzat kõbõl való megyecímerrel, amelyet 1919-ben Kisfaludi Stróbl Zsigmond készített és amely pontos másolata az 1794-ben készült, addig ott levõ darabnak. A második emeleten mélyített keretelésû ablakok, az elsõn nagyobb méretûek : az erkély mögött körívesek, közöttük az ív kezdeténél párkány, egyébütt szögletesek, mélyített kereteléssel. A kapu az ötödik tengelyben, köríves ; az ablakok mélyített keretelésben, körívesek, köztük párkány, mint az elsõ emeleten az erkély mögött.

B e l s õ : kapualja tágas, háromhajós ; közepén egy-egy pillér és két dór oszlop, két dongaboltozatos rész közt egy csehsüveg, a mellékhajók dongaboltozatosak. Az utcai homlokzat és, a hátsó oldal kétmenetes.

B e r e n d e z é s : A megmaradt képek egy része (Pállik Béla : Deák Ferenc arcképe, Borsos Józef (2): Esterházy Pál arcképe) rongált állapotban a Liszt Ferenc Múzeumban.

 

 

 

 

Vissza